UWAGA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PRZEPROWADZA TYLKO REKRUTACJĘ ELEKTRONICZNĄ

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

w roku szkolnym 2017/2018

I

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

podanie musi być wygenerowane z elektronicznego systemu naboru

od 1 czerwca

do 21 czerwca 2017 r.

II Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 22 czerwca 2017 r.
III

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

od 23 czerwca

do 27 czerwca 2017 r.

IV

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do danego oddziału szkoły

do 7 lipca 2017 r.

V Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 10 lipca 2017 r.
VI

Złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym profilu wydanym przez lekarza medycyny pracy

do 18 lipca 2017 r.

VII

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentów,oraz uczniów nieprzyjętych

19 lipca 2017r.

VIII

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami

od 24 lipca do

24 sierpnia 2017 r.

IX

Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

od 27 lipca do

24 sierpnia 2017 r.

X

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły

24 sierpnia 2017 r.

XI

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów

do 31 sierpnia 2017r.