DRODZY GIMNAZJALIŚCI!

Od 01 czerwca do 20 czerwca br. godz. 15:00 powinniście:

 1. Zarejestrować się w systemie,
 2. Wprowadzić swoje dane,
 3. Wybrać maksymalnie 3 szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich,
 4. Wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły (które musi podpisać rodzic/opiekun prawny),
 5. Złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru.
Strona rejestracji

Technik mechanik


Responsive image
Grupa uczniów technikum mechanicznego na praktyce zagranicznej w Sewilli realizowanej w ramach projektu POWER poznaje budowę i zasady działania silników lotniczych.

Krótka informacja o zawodzie.

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i szeroko rozumianych urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i eksploatacji. Rodzaj zadań zależy w głównej mierze od zajmowanego przez Ciebie stanowiska i wyuczonej specjalności. Praca może polegać również na wykonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji, aby wydłużyć okres zdatności maszyny, czy urządzenia.

Jakie wiadomości i umiejętności nabędzie uczeń po skończeniu szkoły.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił m.in.:

 • odczytać informacje z rysunku technicznego,
 • wykonać szkice części maszyn w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych,
 • sporządzić rysunek podzespołu – rysunek złożeniowy, oraz części maszyn wchodzących w skład podzespołu – rysunek wykonawczy,
 • obliczyć siły występujące na płaszczyźnie,
 • obliczyć siły działające w przestrzeni, których wektory działania przecinają się w jednym punkcie,
 • obliczyć pracę, moc i sprawność urządzenia,
 • zaprojektować wał maszynowy razem z łożyskami,
 • rozróżnić, skonstruować i scharakteryzować połączenia nierozłączne i rozłączne,
 • dobrać przekładnie zębate, sprzęgła, hamulce,
 • porozumiesz się w językach obcych,
 • pracować zespołowo,
 • i dużo, dużo więcej.
laboratorium - mechanika

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w wielu branżach:

 • transport,
 • komunikacja,
 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • górnictwo,

Kształcenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, umożliwi Ci również nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Będziesz mógł również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą pod własną marką. Jeżeli zaś będziesz chciał dalej kontynuować swoją naukę w wyższych szkołach technicznych, zdobędziesz podstawy z przedmiotów ścisłych, a z przedmiotów zawodowych będziesz miał przewagę nad rówieśnikami z innych szkół nietechnicznych.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj.:

 • KGHM Polska Miedź S.A. oraz Firmach współpracujących,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska
 • Firmy z branży mechanicznej,
 • i inne.

Dlaczego zatem, warto uczyć się w Naszym Technikum Mechanicznym?

Absolwent Naszej szkoły, będzie specjalistom z szeroko rozumianej branży mechanicznej. Nabędzie umiejętności teoretyczne, ale również praktyczne na warsztatach szkolnych oraz w zakładach przemysłowych, które kto wie? Może w Waszych przyszłych Zakładach Pracy.

Absolwenci gimnazjum, rodzice, opiekunowie!!!
Podjęcie dobrej decyzję o przyszłym wykształceniu jest rzeczą trudną i powinno być przemyślane!

Wracaj na górę

Technik mechatronik


Responsive image
Grupa uczniów technikum mechatronicznego na praktyce zagranicznej w Sewilli realizowanej w ramach projektu POWER zgłębia zagadnienia budowy dronów.

Krótka informacja o zawodzie

Mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanicznej, elektrycznej i informatycznej w celu zintegrowanego konstruowania inteligentnych układów, a w szczególności mechanizmów i maszyn, to nauka istniejąca na styku kilku innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki i robotyki.

schemat

Synergia - współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddziaływań.

Pojęcie mechatroniki

Umiejętności, które nabędziecie po ukończeniu szkoły:

 • umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu i konfiguracji elementów automatyki,
 • umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu układów pneumatycznych, elektropneumatycznych i hydraulicznych wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • zbierania i przetwarzania danych,
 • uruchamiania sterowników mikroprocesorowych i ich programowania.
robot

Będzie potrafić:

 • odczytać informacje z rysunku technicznego,
 • wykonać szkice części maszyn w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych,
 • obliczyć siły występujące na płaszczyźnie,
 • odczytać schematy elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • posługiwać się programami komputerowymi,
 • porozumiewać się w językach obcych pracować w grupie.

Dodatkowo w klasie 4 istnieje możliwość zdobycia uprawnień elektrycznych na stanowisko eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym - dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu. (uprawnienia SEP)

Środowiska programowe i sterowniki PLC, z których korzystamy na zajęciach:

FluidSIM Pneumatics (FESTO – oprogramowanie do budowy i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznyech),Easy Soft pro 6 (oprogramowanie do sterowników Easy Soft, Eaton – serii 822-DC-TC), Step 7 Professional (oprogramowanie do sterowników Simatic S7-300 -Siemens) LOGO! Soft Comfort version 7 (oprogramowanie do sterowników LOGO-Siemens),GX Developer FX, GT Works 2 (oprogramowanie do sterowników Mitsubishi FX1s-10MT – dla chętnych i zainteresowanych uczniów)

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu szkoły:

 • Posiadane umiejętności stwarzają absolwentowi możliwości podejmowania pracy w praktycznie wszystkich rodzajach przemysłu oraz jednostkach administracyjnych.
 • Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w pionie głównego mechanika lub automatyka przedsiębiorstw, firmach przemysłu elektromaszynowego,
 • Obsługa linii produkcyjnych w każdym zakładzie pracy, w zapleczu naukowo – badawczym i projektowym szkolnictwo.
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, umożliwi również nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Można założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą pod własną marką.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj:

 • KGHM Polska Miedź S.A. oraz Firmach współpracujących,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska,
 • Voit Polska,
 • Zanam Legmet

Technik elektryk


Responsive image
Grupa uczniów technikum elektrycznego na praktyce zagranicznej w Sewilli realizowanej w ramach projektu POWER poznaje zastosowanie technologii solarnych.

Krótka informacja o zawodzie

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, pojawiają się nowe zawody, a znikają te, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista, człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił m.in.:

 • odczytać schematy elektryczne,
 • wykonać instalacje elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • posługiwać się programy komputerowymi,
 • stosować środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • udzielić pomocy przedmedycznej,
 • porozumiewać się w językach obcych
 • pracować w grupie,
 • i wiele, wiele innych rzeczy…
instalacja elektryczna

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w:

 • w elektrowniach,
 • prowadzić własną działalność,
 • zakładach energetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego KHGM,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • liniach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj.:

 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska
 • Oraz firmy z branży elektrycznej.

W czasie zajęć korzystamy z różnych programów komputerowych.

programy dla elektryków

Program ElektroSym jest narzędziem służącym do badania obwodów elektrycznych i energoelektronicznych. Program umożliwia szybkie utworzenie schematu obwodu. Uczeń ma do dyspozycji elementy, z których może składać się. Obejmują one dwadzieścia pięć elementów jak np. rezystor, kondensator, źródło napięcia, dioda oraz pomocnicze: przewód elektryczny i węzeł. Każdy element posiada ponadto swój zestaw parametrów, które mogą być dowolnie zmieniane. Po przeprowadzeniu symulacji użytkownik może oglądać przebiegi czasowe dowolnych napięć, prądów, mocy a także prędkości (jeżeli obwód zawiera silnik).

- WSCAD – jest najefektywniejszym programem do projektowania instalacji elektrycznych oraz maszyn. Jego zaletą jest łatwość obsługi. System zawsze wskazuje najprostszą drogę do osiągnięcia celu podczas realizacji każdej z czynności.

WSCAD logo

Dodatkowe kwalifikacje.

Uczniowie klas IV technikum, mają możliwość uzyskania uprawnień SEP do 1 kV.

Wracaj na górę

Technik informatyk


Responsive image
Grupa uczniów technikum informatycznego na praktyce zagranicznej w Sewilli realizowanej w ramach projektu POWER programuje gry posługując się środowiskiem UNITY.

Krótka charakterystyka zawodu

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, a skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch kwalifikacjach branży informatycznej:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne.

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

technik informatyk

Po ukończeniu szkoły zyskasz umiejętności w zakresie:

 • przygotowania stanowiska komputerowego do pracy,
 • obsługi urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • naprawy komputerów osobistych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
 • konfiguracji lokalnych urządzeń sieciowych,
 • administrowania sieciowym systemem operacyjnym (Windows, Linux),
 • tworzenia aplikacji internetowych, tworzenia stron internetowych (HTML5, CSS, JavaScript, PHP),
 • tworzenia baz danych i administrowanie nimi,

Perspektywy zatrudnienia

Wszystkie gałęzie gospodarki, gdzie jest wykorzystywany komputer. Pracę można znaleźć zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i urzędach na stanowiskach takich jak:

 • specjalista ds. eksploatacji i projektowania systemów informatycznych,
 • specjalista w dziale obsługi informatycznej,
 • specjalista w firmie prowadzącej doradztwo informatyczne,
 • specjalista ds. eksploatacji i projektowania systemów informatycznych.
Wracaj na górę

Technik transportu kolejowego


technik transportu kolejowego

Krótka informacja o zawodzie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu,
 • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej,
 • planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzanie taborem kolejowym,
 • przygotowanie do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,
 • zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów.

Środowisko pracy: Technik transportu kolejowego może pracować na następujących stanowiskach:

 • dróżnik przejazdowy - obsługa urządzeń zabezpieczających przejazd, osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku, konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu,
 • zwrotniczy - obsługa i utrzymanie zwrotnic i wykolejnic, nastawianie ręczne lub automatyczne,
 • nastawniczy - obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów, prowadzenie dokumentacji ruchowej,
 • dyżurny ruchu - prowadzenie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach, zarządzanie, nadzorowanie i wykonywanie innych czynności związanych z ruchem pociągów i pracą manewrową stacji, prowadzenie dokumentacji ruchowej,

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w: pracowniach szkolnych, w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą towarową, u przewoźników (pasażerskiego i towarowego) oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

W etapie kształcenia uczniowie uzyskają kwalifikacje zawodowe:

 • AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów,
 • AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

Więcej informacji o zawodzie uzyskasz pisząc na adres: szkola@zszglogow.pl

Jeżeli będziesz chciał kontynuować swoją naukę w wyższych szkołach technicznych, zdobędziesz podstawy z przedmiotów ścisłych, a z przedmiotów zawodowych będziesz miał przewagę nad rówieśnikami z innych szkół nietechnicznych.

Absolwenci gimnazjum, rodzice, opiekunowie!!!
Podjęcie dobrej decyzję o przyszłym wykształceniu jest rzeczą trudną i powinno być przemyślane!

Wracaj na górę

Ślusarz


ślusarz przy pracy

Krótka informacja o zawodzie

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Mogą również prowadzić własny warsztat ślusarski. Do zadań ślusarza należy konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze znajdują zatrudnienie przy:

 • budowie prostych konstrukcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych,
 • konserwacji i naprawy urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych w budynkach,
 • naprawie sprzętu domowego, np. maszyn do szycia, młynków, robotów kuchennych, wentylatorów i termowentylatorów, pralek, odkurzaczy itp.,
 • naprawie prostych mechanizmów w nadwoziach samochodów, np. zamków, blokad, zawiasów, podnośników szyb, regulacji położenia foteli itp.,
 • wytwarzaniu, naprawie i odtwarzaniu metalowych wyrobów artystycznych, np. świeczników, kandelabrów, żyrandoli, okuć gdzie oprócz umiejętności ślusarskich, niezbędny jest zarówno wyrobiony smak artystyczny, jak i pewien zasób wiedzy z zakresu historii sztuk.

Nabywając dodatkowe uprawnienia spawalnicze mogą być zatrudnieni w wiodących zakładach zagłębia miedziowego: kopalnie KGHM, Huta Głogów, Sitech, Sandem, Volkswagen, Remy, Zanam – Legmet.

Wracaj na górę

Mechatronik


robot

Krótka informacja o zawodzie

Mechatronika jest nauką łączącą w sobie zagadnienia mechaniki i elektroniki, lecz także informatyki, automatyki, inżynierii materiałowej, optyki, czy bioinżynierii. Osoba wykształcona w tym charakterze może więc wykorzystywać posiadaną wiedzę w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Układy mechatroniczne funkcjonują w sprzętach gospodarstwa domowego, samochodach, i innych przedmiotach powszechnego użytku, lecz także w technologii produkcyjnej i przemysłowej.
Mechatronik to specjalista zajmujący się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami.

Mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku:

 • operatora urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • operatora maszyn manipulacyjnych,
 • montera urządzeń mechatronicznych,
 • diagnosty urządzeń mechatronicznych,
 • konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych.

Przykładowe zakłady i miejsca pracy:

 • zakłady o zautomatyzowanym procesie produkcji, rolnictwie, leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i elektroenergetyce, przemyśle medycznym, lotnictwie, zakładach usługowych,
 • zakłady naprawcze sprzętu AGD, zabawek, sprzętu elektronicznego, itp.,
 • wszelkie instytucje stosujące technologię informatyczną, np. stacje obsługi samochodów.

W etapie kształcenia uczniowie uzyskają kwalifikacji zawodowe:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwent szkoły w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

Wracaj na górę

Terminarz rekrutacji


UWAGA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOŁA PRZEPROWADZA TYLKO REKRUTACJĘ ELEKTRONICZNĄ

I

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

podanie musi być wygenerowane z elektronicznego systemu naboru

od 1 czerwca

do 20 czerwca 2018 r.

II

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca

do 26 czerwca 2018 r.

III Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28 czerwca 2018 r.
IV

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do danego oddziału szkoły

13 lipca 2018 r.

V Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 17 lipca 2018 r.
VI

Złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym profilu wydanym przez lekarza medycyny pracy

do 25 lipca 2018 r.

VII

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentów,oraz uczniów nieprzyjętych

26 lipca 2018 r.

VIII

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami

od 27 lipca do

28 sierpnia 2018 r.

IX

Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

od 27 lipca do

28 sierpnia 2018 r.

X

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły

29 sierpnia 2018 r.

Absolwenci gimnazjum, rodzice, opiekunowie!!!
Podjęcie dobrej decyzję o przyszłym wykształceniu jest rzeczą trudną i powinno być przemyślane!