Technik mechanik


laboratorium - mechanika

Krótka informacja o zawodzie.

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i szeroko rozumianych urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i eksploatacji. Rodzaj zadań zależy w głównej mierze od zajmowanego przez Ciebie stanowiska i wyuczonej specjalności. Praca może polegać również na wykonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji, aby wydłużyć okres zdatności maszyny, czy urządzenia.

Jakie wiadomości i umiejętności nabędzie uczeń po skończeniu szkoły.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił m.in.:

 • odczytać informacje z rysunku technicznego,
 • wykonać szkice części maszyn w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych,
 • sporządzić rysunek podzespołu – rysunek złożeniowy, oraz części maszyn wchodzących w skład podzespołu – rysunek wykonawczy,
 • obliczyć siły występujące na płaszczyźnie,
 • obliczyć siły działające w przestrzeni, których wektory działania przecinają się w jednym punkcie,
 • obliczyć pracę, moc i sprawność urządzenia,
 • zaprojektować wał maszynowy razem z łożyskami,
 • rozróżnić, skonstruować i scharakteryzować połączenia nierozłączne i rozłączne,
 • dobrać przekładnie zębate, sprzęgła, hamulce,
 • porozumiesz się w językach obcych,
 • pracować zespołowo,
 • i dużo, dużo więcej.

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w wielu branżach:

 • transport,
 • komunikacja,
 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • górnictwo,

Kształcenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, umożliwi Ci również nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Będziesz mógł również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą pod własną marką. Jeżeli zaś będziesz chciał dalej kontynuować swoją naukę w wyższych szkołach technicznych, zdobędziesz podstawy z przedmiotów ścisłych, a z przedmiotów zawodowych będziesz miał przewagę nad rówieśnikami z innych szkół nietechnicznych.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj.:

 • KGHM Polska Miedź S.A. oraz Firmach współpracujących,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska
 • Firmy z branży mechanicznej,
 • i inne.

Dlaczego zatem, warto uczyć się w Naszym Technikum Mechanicznym?

Absolwent Naszej szkoły, będzie specjalistom z szeroko rozumianej branży mechanicznej. Nabędzie umiejętności teoretyczne, ale również praktyczne na warsztatach szkolnych oraz w zakładach przemysłowych, które kto wie? Może w Waszych przyszłych Zakładach Pracy.

Absolwenci gimnazjum, rodzice, opiekunowie!!!
Podjęcie dobrej decyzję o przyszłym wykształceniu jest rzeczą trudną i powinno być przemyślane!

Wracaj na górę

Technik mechatronik


robot

Krótka informacja o zawodzie

Mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanicznej, elektrycznej i informatycznej w celu zintegrowanego konstruowania inteligentnych układów, a w szczególności mechanizmów i maszyn, to nauka istniejąca na styku kilku innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki i robotyki.

schemat

Synergia - współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddziaływań.

Pojęcie mechatroniki

Umiejętności, które nabędziecie po ukończeniu szkoły:

 • umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu i konfiguracji elementów automatyki,
 • umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu układów pneumatycznych, elektropneumatycznych i hydraulicznych wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • zbierania i przetwarzania danych,
 • uruchamiania sterowników mikroprocesorowych i ich programowania.

Będzie potrafić:

 • odczytać informacje z rysunku technicznego,
 • wykonać szkice części maszyn w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych,
 • obliczyć siły występujące na płaszczyźnie,
 • odczytać schematy elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • posługiwać się programy komputerowymi,
 • porozumiewać się w językach obcych pracować w grupie.

Dodatkowo w klasie 4 istnieje możliwość zdobycia uprawnień elektrycznych na stanowisko eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym - dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu. (uprawnienia SEP)

Środowiska programowe i sterowniki PLC, z których korzystamy na zajęciach:

FluidSIM Pneumatics (FESTO – oprogramowanie do budowy i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznyech),Easy Soft pro 6 (oprogramowanie do sterowników Easy Soft, Eaton – serii 822-DC-TC), Step 7 Professional (oprogramowanie do sterowników Simatic S7-300 -Siemens) LOGO! Soft Comfort version 7 (oprogramowanie do sterowników LOGO-Siemens),GX Developer FX, GT Works 2 (oprogramowanie do sterowników Mitsubishi FX1s-10MT – dla chętnych i zainteresowanych uczniów)

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu szkoły:

 • Posiadane umiejętności stwarzają absolwentowi możliwości podejmowania pracy w praktycznie wszystkich rodzajach przemysłu oraz jednostkach administracyjnych.
 • Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w pionie głównego mechanika lub automatyka przedsiębiorstw, firmach przemysłu elektromaszynowego,
 • Obsługa linii produkcyjnych w każdym zakładzie pracy, w zapleczu naukowo – badawczym i projektowym szkolnictwo.
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, umożliwi również nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Można założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą pod własną marką.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj:

 • KGHM Polska Miedź S.A. oraz Firmach współpracujących,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska,
 • Voit Polska,
 • Zanam Legmet
Wracaj na górę

Technik elektryk


technik elektryk

Krótka informacja o zawodzie

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, pojawiają się nowe zawody, a znikają te, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista, człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił m.in.:

 • odczytać schematy elektryczne,
 • wykonać instalacje elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • posługiwać się programy komputerowymi,
 • stosować środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • udzielić pomocy przedmedycznej,
 • porozumiewać się w językach obcych
 • pracować w grupie,
 • i wiele, wiele innych rzeczy…
instalacja elektryczna

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w:

 • w elektrowniach,
 • prowadzić własną działalność,
 • zakładach energetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego KHGM,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • liniach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj.:

 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska
 • Oraz firmy z branży elektrycznej.

W czasie zajęć korzystamy z różnych programów komputerowych.

programy dla elektryków

Program ElektroSym jest narzędziem służącym do badania obwodów elektrycznych i energoelektronicznych. Program umożliwia szybkie utworzenie schematu obwodu. Uczeń ma do dyspozycji elementy, z których może składać się. Obejmują one dwadzieścia pięć elementów jak np. rezystor, kondensator, źródło napięcia, dioda oraz pomocnicze: przewód elektryczny i węzeł. Każdy element posiada ponadto swój zestaw parametrów, które mogą być dowolnie zmieniane. Po przeprowadzeniu symulacji użytkownik może oglądać przebiegi czasowe dowolnych napięć, prądów, mocy a także prędkości (jeżeli obwód zawiera silnik).

- WSCAD – jest najefektywniejszym programem do projektowania instalacji elektrycznych oraz maszyn. Jego zaletą jest łatwość obsługi. System zawsze wskazuje najprostszą drogę do osiągnięcia celu podczas realizacji każdej z czynności.

WSCAD logo

Dodatkowe kwalifikacje.

Uczniowie klas IV technikum, mają możliwość uzyskania uprawnień SEP do 1 kV.

Wracaj na górę

Technik informatyk


technik informatyk

Krótka charakterystyka zawodu

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, a skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch kwalifikacjach branży informatycznej:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne.

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

Po ukończeniu szkoły zyskasz umiejętności w zakresie:

 • przygotowania stanowiska komputerowego do pracy,
 • obsługi urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • naprawy komputerów osobistych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
 • konfiguracji lokalnych urządzeń sieciowych,
 • administrowania sieciowym systemem operacyjnym (Windows, Linux),
 • tworzenia aplikacji internetowych, tworzenia stron internetowych (HTML5, CSS, JavaScript, PHP),
 • tworzenia baz danych i administrowanie nimi,

Perspektywy zatrudnienia

Wszystkie gałęzie gospodarki, gdzie jest wykorzystywany komputer. Pracę można znaleźć zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i urzędach na stanowiskach takich jak:

 • specjalista ds. eksploatacji i projektowania systemów informatycznych,
 • specjalista w dziale obsługi informatycznej,
 • specjalista w firmie prowadzącej doradztwo informatyczne,
 • specjalista ds. eksploatacji i projektowania systemów informatycznych.
Wracaj na górę

Ślusarz


ślusarz przy pracy

Krótka informacja o zawodzie

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Mogą również prowadzić własny warsztat ślusarski. Do zadań ślusarza należy konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze znajdują zatrudnienie przy:

 • budowie prostych konstrukcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych,
 • konserwacji i naprawy urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych w budynkach,
 • naprawie sprzętu domowego, np. maszyn do szycia, młynków, robotów kuchennych, wentylatorów i termowentylatorów, pralek, odkurzaczy itp.,
 • naprawie prostych mechanizmów w nadwoziach samochodów, np. zamków, blokad, zawiasów, podnośników szyb, regulacji położenia foteli itp.,
 • wytwarzaniu, naprawie i odtwarzaniu metalowych wyrobów artystycznych, np. świeczników, kandelabrów, żyrandoli, okuć gdzie oprócz umiejętności ślusarskich, niezbędny jest zarówno wyrobiony smak artystyczny, jak i pewien zasób wiedzy z zakresu historii sztuk.

Nabywając dodatkowe uprawnienia spawalnicze mogą być zatrudnieni w wiodących zakładach zagłębia miedziowego: kopalnie KGHM, Huta Głogów, Sitech, Sandem, Volkswagen, Remy, Zanam – Legmet.

Wracaj na górę

Elektryk


laboratorium elektryczne

Krótka informacja o zawodzie

Współczesny elektryk to człowiek od wielu zadań. W swojej pracy zajmuje się projektowaniem, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. W swojej pracy może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Szczegółowe warunki pracy uzależnione są od miejsca wykonywania pracy. Elektryk pracujący przy wykonywaniu nowych instalacji pracuje na budowie. W pogotowiu energetycznym będzie on często się przemieszczał i usuwał awarie. Elektryk odpowiedzialny za sieć elektryczną w zakładzie pracy będzie działał na jego terenie. Z kolei osoba zajmująca się elektromechaniką samochodową zwykle prowadzi warsztat, do którego przychodzą klienci. W zależności od wykonywanych czynności elektryk narażony jest w mniejszym lub większym stopniu na działanie niskich temperatur, hałasu czy zanieczyszczenia powietrza.

Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń. Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia techniczne oraz twórcze myślenie. Wymagania fizyczne stawiane elektrykom są zależne od charakteru wykonywanej pracy.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił m. in.:

 • odczytać schematy elektryczne,
 • wykonać instalacje elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • posługiwać się programy komputerowymi,
 • stosować środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • udzielić pomocy przedmedycznej,
 • porozumiewać się w językach obcych
 • pracować w grupie.

W klasie III elektrycy mają możliwość uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych do 1 kV. Są to podstawowe uprawnienia każdego elektryka, dzięki którym ma on możliwość rozpoczęcia pracy na stanowisku elektryk lub rozpoczęcia swoje działalności gospodarczej.

Od wielu lat współpracujemy z firmami będącymi światowymi liderami w dziedzinie elektrotechniki. Naszych uczniów szkolą eksperci takich firm jak: Sonel, Kontakt Simon czy Legrand.

Wracaj na górę