Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Kryteria przyjmowania uczniów do zsz PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lutego 2011 11:56

 

 

Warunki formalne  rekrutacji do zasadniczej szkoły zawodowej

Terminarz rekrutacji

 

 

Podanie o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum z podaniem zawodu  kandydaci składają w terminie                                                  od 1 czerwca do 23 czerwca 2016r.

Podanie  musi  być  wygenerowane  z elektronicznego  systemu naboru

W terminie od 24 czerwca do 30 czerwca 2016 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

  • Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum.

  • Kopię zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym profilu wydanym przez lekarza medycyny pracy.     ! Zaświadczenie należy dostarczyć po umieszczeniu kandydata na liście  zakwalifikowanych

  • 3 fotografie (dostarczyć  z nazwiskiem na odwrocie wraz z świadectwem oryginalnym)

  • Kandydaci, którzy będą kształcić się w zawodach rzemieślniczych (zajęcia praktyczne będą odbywać w zakładzie rzemieślniczym) dostarczają także zaświadczenie od rzemieślnika o odbywaniu z dniem 1 września 2015 r zajęć praktycznych w tymże zakładzie.

a ponadto:

 • dokumenty informujące  o sytuacji rodzinnej, np. sierota,  półsierota, rodzina wielodzietna i inne,

 • opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 • zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych np. technicznych, artystycznych,  sportowych i innych, konkursy

 

Zasady ogólne

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do technikum mechanicznego czteroletniego na podbudowie gimnazjum jest ukończenie przez niego gimnazjum.
 2. Warunkiem wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego kandydata jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.
 3. Kwalifikowanie kandydatów rozpoczyna się po weryfikacji osiągnięć.
 4. Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do klasy pierwszej będzie ustalona na podstawie uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.
 5. Kandydata o zakwalifikowaniu do szkoły powiadamia się poprzez umieszczenie na wywieszonej liście w dniu 07 lipca 2016 r.
 6. Kandydaci umieszczeni na listach  zakwalifikowanych do przyjęcia  do szkoły  są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki    w danej szkole  najpóźniej  do 26 lipca 2016 r. przez dostarczenie oryginałów : świadectwa ukończenia gimnazjum; zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym profilu wydanym przez lekarza medycyny pracy.
 7. Ostateczne listy przyjętych  będą  ogłoszone 27  lipca 2016r.
 8. Odwołania od decyzji można zgłaszać dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od wywieszenia listy przyjętych osób.

 

Kryteria  kwalifikacyjne

Zasady obliczania punktów kwalifikacyjnych.

1. 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej,     zgodnie z zasadą:

liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy mnożony przez 0,2( np. 80%x0,2=16 pkt)

• języka polskiego,max 20 pkt

• historii i wiedzy o społeczeństwie,max 20 pkt

• matematyki,max 20 pkt

• przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,max 20 pkt

• języka obcego, max 20 pkt (wynik procentowy mnożony przez 0,08 z poziomu  podstawowego i wynik procentowy mnożony przez 0,12 z poziomu rozszerzonego)

liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

2. (max  80 punktów) uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym 

nalicza się punkty z czterech przedmiotów: j.polski, matematyka, fizyka ,  technika  zgodnie z zasadą:

• 20 punktów ocena: celujący,

• 16 punktów ocena: bardzo dobry,

• 12 punktów ocena: dobry,

• 8 punktów ocena: dostateczny,

• 2 punkty ocena: dopuszczający;

3. 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

4. 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w

formie wolontariatu

5. maksymalnie 13 punktów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach

według kryterium:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym

 

przez kuratorów oświaty:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów

 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-5 punktów

 

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez

kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,

d ) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego–7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –3 punkty

 

 • Konkursy wiedzy i artystyczne organizowane przez podmioty działające na terenie szkół

a) międzynarodowe –4 punkty (miejsca 1-10)

b) krajowe –3 punkty (miejsca 1-5)

c) wojewódzkie –2 punkty (miejsca 1-3)

d) powiatowe–1 punkt (miejsca 1-3)

 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

a) międzynarodowym 4 punkty (miejsca 1-10)

b) krajowym 3 punkty (miejsca 1-5)

c) wojewódzkim 2 punkty (miejsca 1-3)

d) powiatowym –1 punkt (miejsca 1-3)

 

6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza

treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

 

Przy równej ilości punktów w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:

 • wychowujące się w niepełnych rodzinach, przebywające w placówkach opiekuńczo –wychowawczych lub z rodzin zastępczych,

 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok nauki,

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 • pracowników oświaty.

Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2016 12:38
 

Partnerzy

Reklama
Joomla templates